Przesłanki

Priorytety rozwoju nauki w Polsce zakładają rozwój współpracy środowiska akademickiego z praktyką gospodarczą i instytucjami publicznymi w zakresie transferu wiedzy i innowacji wykorzystując w synergiczny sposób wzajemne zasoby. Korzyści z tego typu współpracy mogą zapewnić zarówno uczelniom, podmiotom otoczenia biznesu oraz całej gospodarce rozwój w oparciu wiedzę i innowacje.

Motywy

Dotychczasowy rozwój tego typu współpracy napotykał na wiele problemów, z których brak mechanizmów i wzajemnie dopasowanych struktur uniemożliwiał podejmowanie  wspólnych inicjatyw. Fundacja UEK od wielu lat czyni starania w kierunku nawiązywania relacji z otoczeniem gospodarczym i instytucjami publicznymi, które pozwalają na coraz większe zaangażowanie potencjału pracowników i studentów  UEK w transfer wiedzy i działalność proinnowacyjną.

Decyzje

W związku z pojawieniem się szeregu inicjatyw zmierzających do zdynamizowania tego typu działań Fundacja UEK postanowiła podjąć pracę nad projektem pod nazwą  Centrum Living Lab. Centrum miałoby na celu stworzenie struktury i mechanizmów współpracy opartych o zasoby materialne i niematerialne zainteresowanych podmiotów, prowadząc aktywność działalność promocyjną i zapewniając integrację oraz wsparcie organizacyjne realizowanych przedsięwzięć. Centrum dążyłoby do rozwoju również własnego potencjału intelektualnego i organizacyjnego zapewniającego stabilności i ciągłość działania w długim okresie.

Zasady współpracy i działania

Centrum Living Lab działałoby przy ścisłej współpracy z Działem Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie wypracowania formuły i zasad zaangażowania zarówno zasobów materialnych (sale, przestrzenie użytkowe) zlokalizowanych na terenie kampusu UEK jak i zasobów intelektualnych w postaci pracowników naukowych i studentów tworzących zespoły badawcze i projektowe. Dla przedsiębiorców oznaczałoby to możliwość testowania w warunkach naturalnych koncepcji nowych produktów, modyfikacji procesów biznesowych i usług, rozwiązań technologicznych i informatycznych, aplikacji mobilnych czy nowych sposobów komunikacji. Idea Living Lab wpisuje się w założenia rozwoju koncepcji Gospodarki 4.0 opartej na innowacjach i transferu wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami biorącymi udział w tych procesach.

Zaproszenie do współpracy

Ten ambitny projekt wymaga zaangażowania wielu podmiotów i zasobów. Dlatego zwracamy się zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucji o wsparcie intelektualne i materialne tego projektu. Nawiązanie kontaktu z nami umożliwi nam przekazywanie informacji o postępach projektu i możliwościach zaangażowania. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi tego typu przedsięwzięciami oraz podmiotami, z którymi moglibyśmy wspólnie pozyskać środki na te prorozwojowe i proinnowacyjne działania.

Share This