Aktualne propozycje projektów unijnych dla MSP – zapraszamy do kontaktu

Poniżej prezentujemy aktualnie ogłoszone konkursy, projekty inne możliwości uzyskania dofinansowania. Jeżeli posiadasz pomysł, a nie wiesz w jaki sposób można go sfinansować? Twój projekt jest już w fazie start-upu, a zabrakło kapitału? a może poszukujesz Partnera w projekcie? Zapraszamy do kontaktuNasze projekty także potrzebują wsparcia i poszukujemy Partnerów w wielu obszarach (m.in. living lab, portal dla konsumentów, e-commerce) – Zainteresowany? Napisz do nas.

 

- Badania na rynek -

PROGRAM: 3.2.1 Badania na rynek

Uruchom produkcję w oparciu o prace B+R

Innowacyjny produkt to nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał. Jednocześnie muszą one wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych.

Środki przeznaczone są na realizację wdrożeń projektów badawczych zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”.

Żeby stworzyć innowację, musisz przeprowadzić lub zlecić prace badawczo-rozwojowe, albo nabyć wyniki prac B+R. Efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Możesz też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Do otrzymania dofinansowania konieczne jest wdrożenie innowacyjnego produktu.

Dofinansowanie nawet do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%. Koszt usług doradczych jest ograniczony do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Środki można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.

- Innowacyjny Produkt lub Usługa -
Dlaczego warto działać razem? Przystępując do konsorcjum, zgadzasz się na realizację wspólnego celu, a więc musisz być otwarty na długoterminową współpracę. Jeśli jesteś na to gotowy, nie zwlekaj i zacznij działać.

PROGRAM: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi

Jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), możesz pozyskać dofinansowanie.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
 • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
 • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudnianie co najmniej 5 pracowników,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • przynajmniej od 6 miesięcy przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

- Eko-przedsiębiorstwa -

PROGRAM RPO MP 4.2

Termin:

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 4.2 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.  31.05.2018 – 28.08.2018

Cel:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Poziom dofinansowania:

 • Wsparcie – do 8 000 000 PLN
 • Refundacja – do 80% kosztów projektu
 • Zaliczka – tak

Dla kogo?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. małopolskiego

Wydatki podlegające refundacji

 • materiały i surowce
 • roboty budowlane,
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
- Proinnowacyjne usługio IOB dla MŚP -

PROGRAM PO IR 2.3.1. 

Termin:

10.04.2018 – 25.10.2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 2.3.1 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel:

Celem działanie jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym dzięki współfinansowaniu proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu (IOB). Wsparcie udzielane jest projektom wpisującym się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Poziom dofinansowania:

 • Wsparcie – do 1 049 000 PLN
 • Refundacja – do 70% kosztów projektu
 • Zaliczka – tak

Dla kogo?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski

Wydatki podlegające refundacji

 • środki trwałe,
 • szkolenia,
 • usługi doradcze,
 • usługi wsparcia innowacji,
 • wartości niematerialne i prawne
Share This