Projekt BRAINkonsument – Idea

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest postawą przedsiębiorstw odwołującą się do wartości opartych na uczciwości i rzetelności wobec interesariuszy firmy, w tym kontrahentów i konsumentów. Znaczenie takich postaw ma nie tylko aspekt moralny ale również ekonomiczny gdyż kształtuje relacje pomiędzy partnerami oparte na zaufaniu. Buduje zatem kapitał społeczny, którego wartość przekłada się na jakość życia i wzrost dobrobytu i zapewnia rozwój przedsiębiorstw. Ta oczywista konstatacja nie jest jednak potwierdzona przez codzienną praktykę, w której wąsko pojmowana zasada realizacji interesu własnego dominuje nad szerszym spojrzeniem uwzględniającym kontekst społeczny i etyczny. Powoduje to wiele zakłóceń w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Dlatego te niedoskonałości wynikające z zachowań różnych podmiotów powinny być korygowane przez działania o charakterze instytucjonalnym ograniczające negatywne skutki ich działania. Nie chodzi jedynie o tworzenie kolejnych struktur administracyjnych ale o tworzenie powiązań sieciowych współpracujących ze sobą podmiotów (ekspertów, konsumentów i samych firm) w celu zmniejszania asymetrii informacji, wskazywania na nierzetelne zachowania oraz promowanie podmiotów kierujących się w swoim działaniu odpowiedzialnością. Dlatego rozpoczęliśmy prace nad projektem BRAINkonsument  realizowanego w ramach BRAINetwork.pl

Koncepcja

W wielu krajach od dawna funkcjonują rozwiązania instytucjonalne wspierające zrównoważony rozwój i zapewniające podnoszenie efektywności działania systemu ekonomicznego. W krajach tych od wielu lat funkcjonują instytucje dbających o symetrię w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku jak np. Warentest w Niemczech czy różnego rodzaju organizacje non-profit.  Istnieje zatem już wiele wzorców na których można budować tego typu rozwiązania w Polsce. Tworzony w ramach BRAINetwork.pl projekt polegałby na początku stworzeniu zespołów ekspertów  zajmujących się monitorowaniem i oceną warunków na jakich dokonują się transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i konsumentami oraz prowadził badania produktów i usług.

W pierwszym etapie skupimy swoje działania na analizie i ocenie różnego rodzaju ofert produktów i usług dotyczącej ich zgodności ze stanem faktycznym stanem, deklaracjami sprzedawcy i ofertą w rozumieniu prawnym w momencie zakupu przez konsumentów. W kolejnym etapie chcemy stworzyć warunki do fizycznego testowania różnego rodzaju produktów jak np. żywność czy kosmetyki. Wyniki tego typu prac eksperckich będą publikowane i dostępne pierwszej kolejności dla konsumentów, którzy włączą się aktywnie w proces współpracy.

Zaproszenie do współpracy

Projekt oprócz nadrzędnego celu społecznego ma cel biznesowy, który zakłada stworzenie i wdrożenie modelu biznesowego samofinansującego się w dłuższej perspektywie z wielu źródeł. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i wsparcia naszego projektu materialnie i intelektualnie. Przedsięwzięcia ma charakter start-up z opcją spin-out.

Share This